22 de abril: Manifestación en Compostela en defensa do monte veciñal e un plan forestal para un medio rural vivo

O 22 de abril haberá unha manifestación en Compostela convocada pola Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) e apoiada, ademais de polo Sindicato Labrego Galego, por Fruga, CIG, Atrifoga, Asociación pola Defensa da Ría e Adega. O motivo da manifestación é a defensa do monte veciñal e en man común (MVMC) diante da revisión da lei que os regula e diante do novo plan forestal da Xunta. O lema da manifestación será “Pola defensa do MVMC, titularidade da veciñanza comuneira e por un Plan Forestal para un medio rural vivo”.

A manifestación do 22 de abril será a culminación dunha intensa campaña de asembleas que se estiveron a facer por toda Galiza dende marzo e que, esta mesma semana, pasará a un plano máis mediático a través de roldas de prensa en Ourense, Pontevedra, Lugo, Vigo e Compostela.

Afondando máis nos motivos destas mobilizacións, en primeiro lugar cómpre destacar a modificación da Lei de MVMC, a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Esta permitirá á administración facer unha xestión cautelar do monte cando este se declare en estado de abandono ou no caso de que desapareza a comunidade veciñal titular do monte. Considerarase abandono se se dá algunha destas circunstancias:

  • Que o monte sufra deterioro ecolóxico ou degradación de terras.
  • Que non sexa explotado de acordo cos recursos ou que sufra explotación abusiva.
  • Que o grao de aproveitamento da extensión forestal non sexa o axeitado.
  • Que os aproveitamentos non se adecúen ao plan de ordenación.
  • Que non exista plan de ordenación ou este non sexa aprobado pola administración por considerar que non se axusta aos obxectivos da xestión.

Esta xestión poderá ser exercitada pola administración competente ou mediante a encomenda a entidades ou empresas de capital público. Tamén pode ser alugada, a través do Banco de Terras, por un período de ate 50 anos. Neste último caso, e aínda que se constitúa unha nova comunidade de montes ou xunta provisional, o reinicio da actividade non será posible ata o remate da cesión ou arrendamento.

Contra un Plan Forestal de Galicia que segue dando prioridade ao cultivo masivo de eucalipto

Por outra banda, trala presentación da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia (PFG), vemos que o texto defendido pola Xunta segue a ter un marcado carácter produtivista de madeira de ciclo curto, incluíndo a posibilidade do aproveitamento de cultivos enerxéticos.
Este plan non asegura que se respecte unha superficie agraria útil dun terzo do territorio galego, que sería o idóneo para garantir a nosa soberanía alimentaria; nin fai fincapé na recuperación dos terreos forestados ilegalmente. Iso si, o PFG propón un aumento da superficie de eucalipto e non limita a plantación do nitens.
Respecto das frondosas autóctonas, o PFG enfócaas cara á conservación e non cara a un aproveitamento das mesmas, xunto coa recuperación do tecido industrial asociado.
Os aproveitamentos de pastos, apícolas ou de froitos están relegados a segundo plano e asociados á existencia de espazos abertos fronte á masa forestal, sen darlle unha importancia económica.
Finalmente, en materia de lumes forestais, non prevé unha revisión do servizo extinción de incendios nin hai unha aposta clara pola prevención forestal como do loby forestalista, a Organización Galega de comunidades de montes veciñais en man común (ORGACCMM), convoca unha manifestación o dia 22 de Abril en Compostela. Os lemas da manifestación serán: Pola defensa do monte veciñal como unha titularidade da veciñanza comuneira e Por un plano forestal para un medio rural vivo, e está apoiada polas organizacións Adega, Apdr, Atrifoga, Cig, Fruga e o SLG .

Advertisements

 

DE ACORDO CO ESTABLECIDO NO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS CORPORACIÓNS LOCAIS, O GRUPO LOCAL DE ESQUERDA UNIDA  PRESENTA A SEGUINTE:

MOCIÓN: 

ADHESIÓN DO MUNICIPIO DE REDONDELA Á REDE DE MUNICIPIOS POLA TERCEIRA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Os e as republicanos de toda condición, comprometidos cos ideais de Xustiza, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, herdeiros do legado social, cultural e emancipador da II República, manifestamos o noso firme rexeitamento ao xeito na que a actual Constitución impón aos cidadáns do estado español unha monarquía que é herdeira directa da ditadura de Franco. Así mesmo, non podemos aceptar que se negue á cidadanía a posibilidade de elixir a forma de Estado que considere máis oportuna en cada momento.
A actual Monarquía Parlamentaria non recolle os ideais que defendemos. Para o Estado español de hoxe, o réxime republicano sería o mellor marco para a defensa dos dereitos e liberdades democráticas, instrumento imprescindible para asegurar o autogoberno dos diversos pobos que compoñen o estado e un medio para superar os límites que a economía capitalista impón ao desenvolvemento efectivo dos dereitos sociais. Definimos estas reivindicacións nas seguintes ideas forza:

Polas liberdades e a democracia participativa.
Por un traballo e un salario dignos, estables e con plenitude de dereitos.
Por outra política económica, contra a especulación e a corrupción, con vivendas asequibles para todos e todas.
Por uns servizos sanitarios públicos e de calidade, e unha educación pública, laica, igualitaria e eficiente.
Polo internacionalismo solidario, contra a guerra e pola paz.
Pola libre determinación dos pobos.
Pola igualdade para todos e todas.
Cara á III República.
Desde o grupo local de esquerda unida propoñemos o seguinte acordo á consideración do pleno:

PRIMEIRO.- Declarar esgotado o modelo de Estado actual, e facer un chamamento á cidadanía a demandar a reforma da Constitución, e a convocatoria dun referendo, onde sexan os cidadáns e as cidadás os que decidan con votos democráticos, a forma de Estado que prefiren para o Estado Español.
SEGUNDO.- Proclamar a adhesión do Concello de Redondela á Rede de Municipios pola III República, para impulsar un proceso constituínte cara á República, utilizando todos os mecanismos democráticos e pacíficos que prevé a Constitución Española nos seus artigos do 166 ao 169.

 

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA QUE O PROXECTO GALICIA DOING BUSINESS E UN CARAMELO ENVELENADO

A xunta de Galicia aprobou o proxecto “Concellos Doing Business”, para o fomento a implantación de grandes empresas nos polígonos industriais e parques empresariais galegos. Este proxecto enmárcase como iniciativa da recen aprobada “Lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia” .

Este proxecto supón a liberalización de sectores estratéxicos para Galiza como son o eólico, mineiro ou forestal, e porque a lei vai facilitar os trámites administrativos ás iniciativas de grandes empresas, e non as PEMES ou autónomas, poñendo en grave risco o noso patrimonio cultural e medioambiental.

Dende a Xunta seguen a insistir en que o principal obxectivo da lei é que Galicia sexa atractiva para grandes empresas que poidan instalarse aquí, empresas que nestes momentos deciden marchar para Portugal polas facilidades que alí teñen. Pero non mencionan a excesiva burocracia que temos aquí, e sobre todo a regresiva Lei fiscal que sofren PEMES e autónomos, que fai que moitos negocios voten o peche antes do primeiro ano de vida. Pero nin ese é o modelo de desenvolvemento económico que defendemos para Galicia, nin se teñen en conta as consecuencias medioambientais e patrimoniais que esta lei pode ter para o noso territorio.

Agora veñen de presentar os “Concellos Doing Business” que serán aqueles que ofrezas ás empresas que vaian instalarse nalgún polígono industrial galego, rebaixas de ata o 95% no Imposto de bens inmobles, o Imposto de actividades económicas e o Imposto sobre construción e obras. Esta rebaixa nos impostos supón un grande esforzo económico para os concellos, que ven minguados os seus ingresos futuros coa implantación destas novas empresas.

A contrapartida por adherirse a este protocolo establece unha “discriminación positiva” a favor dos “concellos doing business”, outorgando un 20% da puntuación total en todas as subvencións que a Consellería destina para industria, formación, emprego, emprendemento, e comercio.

É dicir, que aqueles concellos que non se adhiran a este protocolo parten cunha clara desvantaxe á hora de optar a TODAS as subvención da Consellería, polo que, ter ou non solo industrial no Concello para adherirse ó protocolo é o de menos, a Xunta obriga ós Concellos a esta adhesión para poder optar ós fondos que vimos obtendo para o desenvolvemento local nos eidos de formación, emprego, comercio, e industria.

Para EU este non e o modelo de desenvolvemento económico que defendemos para Galicia, nin se teñen en conta as consecuencias medioambientais e patrimoniais que esta lei pode ter para o noso territorio. Por que so beneficia as grandes empresas que se implanten en Galicia aforrarán miles de euros en impostos, impostos que os Concellos terían que ingresar; e dende a Xunta entenden o fomento do emprego e o emprendemento co desenvolvemento de grandes areas industriais a costa de destruír o territorio, vendendo Galicia a prezo de saldo ás multinacionais, e liberalizando sectores clave para facilitar a implantación do tratado de libre comercio CETA.

Esquerda unida apoia as lexitimas reivindicacións do persoal de xustiza de Galicia.

No ano 2013 a dirección xeral de xustiza de Galicia amortizou mais de 100 postos de traballo en Galicia. Isto provocou que tanto os xulgados, como os seus traballadores tivesen que recorrer a prolongación de xornada. Por que moitos xulgados quedaran o borde do colapso administrativo. Entre eles varias salas de Redondela.

Durante este cinco anos foi aumentando considerablemente a carga de traballo. O mesmo tempo que seguiu aumentando a fenda nas condicións económicas e laborías das traballadoras, co resto das compañeiras no resto do Estado. Galicia e por exemplo, a comunidade que ten o complemento autonómico mais baixo.

O persoal de xustiza de Galicia tampouco se lle aplica o concepto igual traballo igual salario. Xa que cando unha traballadora realiza traballos dun corpo superior, non se lle aboa o salario correspondente, como si se fai no resto de comunidades autónomas.

Ademais as traballadoras de xustiza sofren un discriminación nas baixas laborais. Mentres que a un xuíz/a ou a unha secretaria/o. Non se lle aplica descontos na baixas por enfermidade común. As traballadoras si se aplican estes descontos salariais.

Por todo elo desde EU apoiamos as reivindicacións do persoal de xustiza.

1º- Consolidación de prazas de reforzos estruturais.

2º- Volta a tras do plan de amortización do ano 2013

3º- Abono do 100% das substitucións

4º- Rematar coa discriminación no abono das baixas laborais.

5º- Equiparación salarial co resto de comunidades autónomas.

O proxecto do PP, de modificar a Lei Galega de Saúde, afonda no desmantelamento e na privatización do Sistema Sanitario Publico Galego:

  • Desmantela os hospitais comarcais, dificultando o acceso á asistencia especializada da poboación rural e recentraliza o control da Conselleria de Sanidade, sobre a atención da saúde.

  • Perpetua as Estruturas de Xestión Integrada, que someten á Atención Primaria ás Xerencias Hospitalarias, en detrimento da promoción, prevención e atención cercana.

  • Privatiza a formación a investigación e a innovación sanitaria, consolidando a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, penetrada por empresas multinacionais.

  • Reduce e limita a participación social no control da Sanidade Pública Galega.

  • Favorece a creación de chiringuitos, para laboralizar o persoal, potenciando o favoritismo e a arbitrariedade na contratación do persoal sanitario.

%d bloggers like this: