CINEFÓRUM POLO CENTENARIO DA REVOLUCIÓN RUSA

En conmemoración polo centenario da revolución rusa. O PCG e EU organizan un cinefórum en Redondela, será o vindeiro xoves 23 as 19 horas na casa da cultura.

Coa esixencia de ” Pan, paz e liberdade” a Revolución socialista de outubro púxose final ao réxime semifeudal zarista de Nicolas II, levando a clase obreira e ao campesiñado, das nacionalidades que comporían a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao poder durante mais de setenta anos, deixando unha fenda eterna na historia.
A xornada de 8 horas, o control obreiro dos medios de produción, o dereito das mulleres ao voto, o dereito ao aborto e o divorcio, a vitoria sobre os nazis e moitos avances científico-tecnolóxico son só algúns dos innumerables que xurdiron dos soviets.

No debate trataremos de dar a coñecer e comprender a realidade a día de hoxe da zona Euro e como esta xera enormes asimetrías tanto financeiras como xa produtivas, que non fan senón hipotecar o presente e futuro das economías mais débiles a favor das mais sólidas e un escenario que non pode Sino ser denominado simplemente como un engano.

Un engano que as economías débiles han aceptado e imposto de costas a sua propia sociedade, dirixíndoa cara a un futuro que condena as mesmas a conformarse como man de obra precaria e barata cada vez nun maior numero, que abarate custes e permita ” asianizar” intencionadamente a metade débil da Eurozona xerando débeda, privatizando, eliminando competencia e quedando so para ofrecer servizos ou materia primas ambos a prezos irrisorios a outra metade ou a calquera terceiro que as procesaran ou transformaran para volver a ser aquí ou en calquera lugar, vendidas a cinco, dez ou cen veces o seu valor.

Advertisements

ESQUERDA DENUNCIA OS INCUMPRIMENTOS NO CONTRATO DE RECOLLIDA DA EMPRESA URBASER

A aplicación  do “tarifazo” nos recibos do lixo, provocou unha sensibilidade nos veciños e veciñas de Redondela, sobre as carencias do servizo de recollida do lixo.  Esquerda unida tralas queixas da veciñanza e algunha asociación de veciños. Fixo un seguimento diario de frecuencias, persoal e maquinaria empregados no servizo.

Desde EU podemos comprobar que Urbaser esta a incumprir o Priego de  condiciones do contrato de recollida de residuos, polos seguintes motivos:

1º-Urbaser despraza a outros servizos ( Soutomaior e Moaña) maquinaria e operarios adscritos o contrato do Concello de Redondela. Incumprido o artigo 22, punto C, apartado 4. “Destinar para fins ou obxectos alleos ao servizo contrata os materiais, vehículos adscritos a este”.

2º- Cando se avaría un vehículo a empresa tarda ata meses en reparalo, o que provoca acumulación de recollidas selectivas e voluminosas, isto provoca o aumento dos ritmos de traballo para tratar de enmascarar esta carencia. Incumprido o artigo 22,punto B, apartado 4-“Non repoñer o material inservible ou non reparar o material avariado adscrito á concesión”.

3ª- A empresa  a pesar de levar ata 10 puntos no concurso de contratación, por poñer como mellora un punto limpo, a día de hoxe non o puxo en funcionamento.

4º- A dirección de Urbaser non reforzou os medios materiais e humanos ca demanda de servizos que se foron producindo o longo do contrato. E agora pretende impor pola “brava” unha modificación substancial de condicións de traballo para cargar sobre as costas dos traballadores os viaxes a mais que hai que facer ata planta transformadora de O Porriño. Incumprido o artigo 38 do convenio marco do sector de limpeza viaria. Horas extraordinarias estructurales: Dado el carácter público de los servicios que se prestan en esta actividad, se considerarán horas extraordinarias estructurales todas aquellas que se precisen para la finalización de los servicios.

Desde EU queremos denunciar o ineptitude sobrevida do goberno municipal, por que non actúa contra esta concesionaria. Por que lle esta abonando a revisión de tarifas a anos vencidos, para maquillar os numeros da débeda municipal.

Por todo elo dende EU reclamamos que se reúna a comisión de servizos privatizados, e se tomen medidas disciplinarias contra Urbaser.

 

Esquerda unida reclama un pacto de pais , que poña en valor o monte.

Desde fai 40 anos vimos asistindo ciclicamente as bagoas de lumes, 1989,2005,2006,2011,2016,2017. Que por mor do cambio climático son cada vez mais cíclicas.

Que condicións son as que acaban xerando os lumes?

O estado en que temos as terras en Galicia.O abandono do medio rural, que fixo que o monte se fora expandido de forma incontrolada ata as casas.

O minifundismo que ocupa 2/3 da superficie, mais de 600.000 propietarios. O que dificulta chegar a todos os propietarios, para manter limpa a superficie de seguridade dos núcleos habitados. Isto obriga a priorizar medios e recursos en caso de lume. En detrimento de outras zonas.

A falta de ordenación urbana  que fixo que as casa se foxen expandindo ata o monte. Incumprindo en moitos casos a normativa de construír a 50 metros do monte. Na lei de acompañamento do presuposto 2018 da Xunta de Galicia, xa se toman medidas para corrixir esta situación.

O incumprimento da normativa de prevención estructural en torno as zonas habitadas e as vías de comunicación. Obrigando a priorizar o desbroce destas zonas. Isto xunto coa austeridade orzamentaria dos últimos anos, fixo que aumentase notablemente a masa forestal das zonas onde non se desbrozou.

A pouca conciencia da poboación sobre as repercusións dos lumes. Que fomentou a cultura do lume para determinadas tarefas agrarias. Queimas de rastrollos, de masa forestal  para pastoreo ou caza.

A falta de ordenación do territorio.

A falta de xestión da superficie forestal. A maior parte do noso territorio non é parte dunha xestión adecuada. Xa que faise un aproveitamento extractivo, de determinadas especies  de arborase e non se controla a biomasa.

O escaso numero de axentes medio ambientais, que desde 1985 seguen sendo 550 operarios para todo o país.

  Por todo isto desde EU reclamamos un pacto de pais, que aposte por unha política forestal diferente .Que aposte por unha xestión  forestal a mais longo tempo. Xa que o desenvolvemento das especies esta suxeito a un espazo moi plurianual 10-15-20-50 ou 100 anos.  Por que un monte  ben cuidado, un monte rendible economicamente non arde. Neste pacto deberían estar  as comunidades de montes, propietarios privados, sindicatos, brigadas e profesionais do sector, e os partidos políticos.

 

MOCIÓN NA DEFENSA DUNHA POLÍTICA AGROFORESTAL QUE POÑA EN VALOR O MONTE

  Exposición de motivos

Galicia, con miles de hectáreas queimadas e lamentando catro vítimas mortais  acaba de padecer a una das maiores catástrofes naturais que ten sufrido a súa superficie forestal nos últimos anos. A vaga de lumes estendeuse de norte a sur e de este a oeste do país: San Cristovo de Cea, Baños de Molgas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Manzaneda, Carballeda de Avia, e ata 23 concellos en Ourense; a reserva da biosfera de Os Ancares, Cervantes, Monforte, Pantón e Friol e ata 30 concellos en Lugo; Ponteareas, Pazos de Borbén, Soutomair,Ponte Caldelas, Pazos de Borben, Fornelos, Redondela, Salceda de Caselas, Nigrán, Vigo, Salvaterra,, Mondariz, Gondomar, Baiona e As Neves, Ponteareas,  ou Mos entre outros en Pontevedra; así como Boiro, Neda ou Negreira como exemplos de lumes na provincia de A Coruña.

En Redondela o mais afectado foi o triangulo do lume O Viso,Ventosela,Reboreda.

A veciñanza dos múltiples concellos afectados coinciden en denunciar a falta de medios de extinción coas lapas nas portas das casas, a descoordinación e a falta de información. O medo e a impotencia foi a tónica dominante. Aínda non hai un balance provisional de danos: casas destruídas, coches queimados, maquinaria agrícola destruída, animais domésticos mortos, viñas e diversas plantacións inservibles e decenas de persoas sen emprego.

Pero o dano esténdese á paisaxe, ao aire que respiramos, á auga que bebemos, á caza, á pesca, á cultura, á etnografía, ao turismo rural…, unha perda económica, ecolóxica e social. Persoas falecidas, familias desaloxadas, innumerábeis lugares afectados polos incendios, moitos deles Espazos naturais protexidos, Parques naturais, Reservas da Biosfera, ecosistemas de gran valor económico e medioambiental calcinados por falta de medios tanto materiais como humanos, e non tivemos máis desgrazas persoais e máis perdas materiais grazas a profesionalidade e a implicación das traballadoras e traballadores que integran os distintos colectivos forestais e a implicación da sociedade civil.

As perdas de vidas humanas, os custes económicos, ecolóxicos e sociais que os lumes producen nos nosos montes xeran a indignación da sociedade galega. Esta indignación debe producir unha reacción por parte da Xunta de Galicia, levando a cabo políticas de protección dos espazos e de reordenación do espazo agroforestal galego.

O Sindicato Labrego, a Organización Galega de Comunidades de Montes,  Amigos da Terra e a Federación Ecoloxista Galega abandonaron no mes de xuño o Consello Forestal de Galicia polas continuas prácticas de entorpecemento á súa participación e en concreto pola presentación en rolda de prensa do Plan de Defensa contra Incendios (Pladiga 2017), antes de que este fora coñecido polas organizacións que participan no Consello Forestal. Polo exposto, presentamos a seguinte

SOLICITAMOS AO PLENO OS SEGUINTES ACORDOS

PRIMEIRO

Instar a Xunta de Galicia a Unha nova composición do Consello Forestal Galego, xa que hai sectores relacionados co monte e co medio rural que non están representados (centrais sindicais, sindicatos agrarios), e outros teñen unha escasa representación (entidades ecoloxistas ou Agrupación de gandeiros, por exemplo)

Buscar un Acordo Nacional Estratéxico de Xestión do Monte Galego que conte co consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións sociais e propietarios forestais que marque un cambio na política agro-forestal.

Modificar -co consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións sociais e propietarios forestais- que o PLADIGA (Plano Forestal de Galicia e dos Planos de Loita Contra o Lume) se aprobe no mes de decembro do ano anterior. Deste xeito, a partir dos meses de Xaneiro poderíanse levar adiante de forma eficaz, as medidas de prevención de lumes forestais.

Instar ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que dote á Fiscalía dos medios técnicos, humanos e económicos necesarios para mellorar a investigación dos lumes.

Que a consellaría de Medo Rural saque unha liña de axudas para a realización dos plans de ordenación, que para as comunidades de montes que padeceran un lume.

Poñer en marcha de xeito urxente plans de restauración e recuperación das zonas afectadas por incendios neste ano 2017 e nos últimos anos.

Converter o SPDCIF como servizo único e público de prevención e extinción de incendios forestais profesionalizado.

Presentar un Plan de Fomento de implantación de sectores industriais e empresariais que centren o seu traballo na transformación de produtos silvícolas e agropecuarios, na conservación de masas forestais e na prevención dos incendios.

SEGUNDO.- Elaborar unha lei e montes galega, participada por todos os sectores relacionados co monte e co medio rural e que tivese como principais obxectivos, acadar un monte veciñal multifuncional e sustentábel e o recoñecemento da titularidade veciñal como unha máis e a para das propiedades públicas e privadas.

TERCEIRO.- Partindo do convencemento de que a privatización dos servizos de prevención e extinción dos incendios forestais leva consigo a eliminación de medios materiais, técnicos e humanos e un incremento nos custes de extinción que só beneficia a sectores especulativos, entendemos que os equipos de extinción deben estar baixo un mando único e depender na súa totalidade da Consellaría do Medio Rural. En consonancia, o Concello esixirá á Xunta que asuma todas as labores de extinción de lumes, podendo o Concello acordar asumir baixo convenio as dedicadas exclusivamente á prevención, procurando que ditos medios traballen durante todo o ano, especialmente nos meses de inverno e primavera.

Esquerda Unida denuncia a nova oferta de emprego de Correos, por ser en fraude de Lei.

Desde EU denunciamos a oferta de emprego polos seguintes motivos:

1º- A oferta non e mediante oposición, polo que a maioria dos 75 postos ofertados para Redondela serán a dedo. Por que son contratos fora de listas e sen bases obxectivas de contratación.

2º- Os contratos ofertados son de obra e servizo, cunha duración de 13 meses. Para facer reparto de notificacións polas tardes. Un feito irregular, polo que  demostrase que non son contratacións por necesidade ” excepcional” si non claramente  ” estructural”.

3º- Estes contratos ” a dedo” destínanse a o reparto de notificacións polas tardes, unha actividade a que correos está obrigada como prestadora do SUP( Servizo postal universal) unha actividade estrutural e non esporádica.

4º-. Os contratos de obra e servizo non xeran dereitos adquiridos como antigüidade. E teñen unha indemnización de 15 días por ano traballo, fronte os 33 días da maioria dos contratos.

Por todo elo desde EU esiximos que se convoque unha oferta publica de emprego para estas 75 prazas. Co fin de garantir unha selección   transparente e cualificada. Que garante un servizo publico de calidade, con unhas condicións laborais dignas.

%d bloggers like this: