Advertisements

 

FORA AS CASAS DE APOSTAS, DOS NOSOS BARRIOS

 

MOCIÓN PARA CONTROLAR A PROLIFERACIÓN DAS APOSTAS ONLINE E CASAS DE XOGO E TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE A LUDOPATÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Porque outra das funcións do deporte é ir erradicando cada vez máis da nosa patria o xogo, é dicir o vicio do xogo. Sabido é que outra das grandes batallas libradas vitoriosamente pola Revolución é a batalla contra o xogo. As clases explotadoras esforzábanse por corromper ao pobo; por iso é polo que no noso país había tal diversidade de xogos de todos tipos, desde a bolita ata os casinos?.
Discurso de Fidel Castro en clausúraa do Congreso de Voluntarios do Instituto Nacional de Deportes, Educación Física e Recreación (INDER).1961
Desde fai uns anos proliferaron os spot en televisión, radio, prensa escrita, redes sociais, etc de casas de apostas deportivas online. Unhas casas de apostas que insiren a súa publicidade en eventos deportivos, especialmente nas retransmisións deportivas e que ata chegan a utilizar estrelas do fútbol para animar aos telespectadoras a que aposten. Un sistema de xogo moito máis aditivo, sen pausas, con bonos «gratis» de entrada, e sobre todo cun inmenso investimento en publicidade que representa xusto os valores contrarios ás formas máis pausadas e tradicionais de apostar, como a lotería de Nadal, a quiniela ou os cupons da ONCE.
Hai 613.812 usuarios activos nas casas de apostas, segundo o último Informe Trimestral do Mercado do Xogo Online, un 13,44% máis que no mesmo segmento de 2016. Non só corresponde ás apostas deportivas, tamén a póker, casino e bingos virtuais. Ata setembro de 2017, os operadores gastaron máis de 140 millóns de euros en promocionarse. En España hai máis de medio centenar de empresas con licenza no negocio online e presencial.
O xogo patolóxico é un trastorno que figura entre as adicións de tipo comportamental nas clasificacións médicas e psicolóxicas. Consiste na perda do control do comportamento en relación ao xogo que se caracteriza por ter graves consecuencias para as persoas como problemas académicos, laborais, económicos, sociais e/ou legais asociados ao xogo.
Téntase á clase traballadora, que normalmente non pode acceder a un traballo estable dado o enorme paro crónico, a que arrisquen as súas rendas gañadas en traballos precarios. Non é estraño que nos barrios e localidades onde menos renda hai, sexa onde as políticas neoliberales máis efectos negativos causen a través das casas de apostas. Estas afectan especialmente á mocidade, onde a falta de expectativas e dun futuro estable é o caldo de cultivo perfecto para doses rápidas de adrenalina onde conseguir diñeiro sen esforzo.
Tampouco é admisible que as casas de apostas aumenten día a día os seus beneficios e deixen ás familias e ao conxunto da sociedade a obrigación de costear integramente o tratamento das persoas ás que engancharon. É de xustiza, polo tanto, aumentar a contribución que os beneficios destas empresas teñen que facer ao conxunto da sociedade para que se poida tratar de xeito eficaz ás persoas adictas ao xogo e para que se poidan investigar eses mecanismos e previr futuras adicións.
De forma física ou a través de Internet, o que se esconde detrás de cada aposta é o mesmo: fanche crer que non é necesario traballar para xerar riqueza, que podes investir o teu diñeiro e, si falo ben, multiplicaralo. Este conto liberal obvia que o teu beneficio implica que alguén como ti está perdendo o seu diñeiro, tamén obviar que un día gañaches pero ao seguinte podes perder moito máis. Non é cuestión de xeito que, en última instancia, sexa o dono da casa de apostas o único que gañe, é cuestión de matemáticas.
É o momento de que as diferentes institucións adapten a normativa á realidade social, económica e tecnolóxica da actividade do xogo antes de que se converta nunha lacra sen retorno.
Suscitamos nesta moción unha serie de medidas, a nivel municipal e supramunicipal, para atallar esta problemática. Por unha lado entendemos que é necesario prohibir a publicidade destes locais e frear a súa expansión a través das ordenanzas ou as normas urbanísticas, tamén son importantes as medidas de prevención ante a ludopatía e, para rematar, suscitamos unha serie de propostas a nivel fiscal para gravar a actividade das casas de apostas e do xogo online.

Por todo iso, o grupo Local de EU. propón ao Pleno a adopción do seguinte

ACORDO

PRIMEIRO: Instar ao Goberno do Estado a reformar a Lei Xeral da Comunicación Audiovisual e a Lei Xeral de Publicidade para que se regule a publicidade das Casas de Apostas e prohíbase o que estas empresas poidan publicitarse para facer efectiva a protección do público infantil e xuvenil e a impulsar o Real Decreto de Comunicacións Comerciais das Actividades de Xogo e de Xogo Responsable co obxectivo de restrinxir a publicidade para xogos e apostas online.

SEGUNDO: Instar ao Goberno Autonómico a que, igual que pasa co gremio de tabacaleras ou farmacias, limite a apertura das casas de apostas físicas mediante o establecemento dun mínimo de metros de separación ou por núcleos de poboación, para a frear así a súa expansión.

TERCEIRO: Instar ao Goberno Autonómico a que prohiba as terminais de apostas deportivas en salóns de xogo, bingos e casinos.

CUARTO: Instar ao Goberno Local a que estude a revisión das ordenanzas ou do PGOU para introducir limitacións urbanísticas á implantación de locais de apostas nas inmediacións de espazos frecuentados pola infancia, a adolescencia e a mocidade, como os centros educativos, culturais, deportivos ou xuvenís.

QUINTO: Instar ao Goberno Local a que, a través da Ordenanza de Publicidade, regule a eliminación de calquera cartelaría do mobiliario urbano ou do espazo público deste tipo de establecementos, ciñéndose exclusivamente aos carteis do propio local incluíndo unicamente o nome e sen ningún tipo de publicidade.

SEXTO: Instar ao Goberno Local a que realice actividades informativas nos centros escolares para profundar no uso que fan os mozos dos xogos online e de apostas e nos posibles problemas derivados deste uso e a que poña en marcha modelos de lecer e espazos de socialización xestionados directamente pola mocidade onde poidan desenvolver un lecer san, que potencie o coñecemento, o deporte e as artes.

SÉTIMO: Instar ao Goberno Local a que reforce a formación da Policía Local de modo que se familiaricen coas infraccións máis habituais relacionadas coas apostas e o xogo, particularmente no acceso de menores de idade, persoas incapacitadas legais e persoas co acceso ao xogo legalmente restrinxido.

OITAVO: Instar ao Goberno Local a que solicite aos equipos de fútbol locais e aos seus xogadores a colaborar para que non se identifique o deporte coas apostas, asumindo a súa responsabilidade social, eliminando a publicidade das casas de apostas, poñendo en marcha campañas de concienciación e non asinando convenios de colaboración nin patrocinar a entidades deportivas que fagan publicidade das casas de apostas

NOVENO:> Instar ao Goberno do Estado a aumentar o tipo aplicable no Imposto sobre Actividades do Xogo para as casas de apostas e do xogo online.

DÉCIMO: Instar ao Goberno Local a que cre unha taxa específica por utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local, que teña que ser abonada polos establecementos que instalen pantallas ou outro tipo de dispositivos para desenvolver a súa actividade empresarial con fronte directa á vía pública ou en liña de fachada.

 

%d bloggers like this: